HUISHOUDELIJK REGLEMENT BAM!

Badmintonclub Meerhout

(versie 3 / 20.09.2017)

 1. Elk lid verbindt er zich toe om zich steeds sportief op te stellen tegenover de andere leden. Sportiviteit staat hoog aangeschreven.
 2. Elke speler heeft evenveel recht tot spelen ongeacht zijn niveau.
 3. Badmintonraketten en badmintonnetten worden ter beschikking gesteld door de Gemeente. Deze mogen vrij gebruikt worden door de leden. Na gebruik wordt het materiaal opgeborgen in de BAM!-koffer waarvan de voorzitter en secretaris een sleutel hebben.
 4. Indien er materiaal dient aangekocht te worden ( shuttles, raketten,…) zal het bestuur dit eerst voorleggen aan alle leden. De kosten worden door alle leden gedragen: deze zullen betaald worden uit de verenigingskas.
 5. Van ieder lid wordt verwacht dat hij bij de aanvang van de speeluren spontaan meehelpt bij het speelklaar maken van de zaal, en na de training bij het afstellen hiervan.
 6. De gehuurde accommodatie en materialen worden met zorg behandeld. Na de training wordt al het gebruikte materiaal op de daarvoor voorziene plaats opgeborgen.
 7. Lege waterflessen en eventueel ander afval wordt in de vuilbakken gedaan.
 8. Bij het verlaten van het gebouw worden de douches netjes achtergelaten (afval in vuilbak), de lichten gedoofd en de deur afgesloten (indien we de laatste gebruikers zijn). Eventuele mankementen worden door de secretaris gemeld aan de zaalverantwoordelijke en de gemeentelijke sportdienst.
 9. Lidgeld:
  Nieuwe kandidaat leden hoeven de eerste 3 maal geen lidgeld te betalen. Vanaf een vierde deelname moet men lid worden.

  • Het lidgeld bedraagt70 Euro voor een gans seizoen (september tot eind juni).

   45 Euro voor wie lid wordt na 1 januari (januari tot eind juni).

  • Vanaf het derde lid van een zelfde familie bedraagt het lidgeld45 Euro voor een gans seizoen

   35 Euro voor aansluiting na 1 januari

  • Wie lid wordt na 1 mei betaald 2 Euro per training.

  Lidgeld dient gestort te worden op de rekening BE16 0882 6141 3274
  BAM! Badminton Meerhout
  Met vermelding van voornaam + naam + jaartal

 10. Ledenvergaderingen:
  1 maal per seizoen komen de leden bij elkaar voor een algemene vergadering om de werking van club te evalueren.
 11. Het is toegelaten om verschillende bestuursfuncties (voorzitter, penningmeester en secretaris) te combineren, maar het bestuur moet minstens uit 2 personen bestaan. Het huidig organogram geldt voor de periode mei 2018.
  Bestuursfuncties worden om de 2 jaar opengesteld voor nieuwe kandidaten. Behalve indien meer dan 1 functie vervuld wordt door eenzelfde persoon. In dat geval mag iemand zich ten allen tijde kandidaat stellen voor één van deze twee functie.
 12. Verzekeringen: elk lid moet aangesloten zijn en moet zijn/haar verzekeringsbijdrage betalen (inbegrepen in het lidgeld).
 13. Indien niet alle aanwezige spelers/speelsters kunnen spelen door een grote opkomst tijdens een training, worden er sets gespeeld tot 15 punten i.p.v. 21 punten. Dit om de wachttijd in te korten.